AMANDRA SYAH ARWAN, S.H., M.H.

IV/c (Jaksa Utama Muda)

NIP. 19600319 198703 1 001

ROROGO ZEGA SH. MH

IV/C (Jaksa Utama Muda)

NIP

19620522 198903 1 002

T. TRI ARI MULYANTO, SH. MH.

IV/B (Jaksa Utama Pratama)

NIP

19640124 199103 1 001

PRAMONO MULYO, S.H., M.Hum.

IV/B (Jaksa Utama Pratama)

NIP

19690118 199303 1 001

HELMI, S.H., M.H.

IV/B (Jaksa Utama Pratama)

NIP

19670219 199403 1 002

PANDOE PRAMOE KARTIKA, S.H.

IV/B (Jaksa Utama Pratama)

NIP

19660117 198603 1 001

SETYO PRANOTO, S.H., M.H.

IV/B (Jaksa Utama Pratama)

19660208 199401 1 001

GATOT GUNO SEMBODO, S.H., M.H.

IV/B (Jaksa Utama Pratama)

NIP

19670901 199303 1 003

DEDY PRIYO HANDOYO SH.

IV/A (Jaksa Madya)

NIP

19760318 200112 1 002

ADI NURYADIN SUCIPTO, S.H., M.H.

IV/A (Jaksa Madya)

NIP

19661218 199303 1 001